otevřít menu
Stany i terytoria
 • Česká Republika
  550
 • Slovensko
  191
 • Polska
  2
 • Rakousko
  8
 • Maďarsko
  51
 • Słowenia
  36
 • Chorwacja
  6
 • Włochy
  2
 • Černá Hora
  0
 • Něměcko
  0
Zasady i warunki

Zasady i warunki

Przeczytaj uważnie nasze warunki, dzięki ich przestrzeganiu wszystko pójdzie tak, jak powinno.

Ogólne warunki handlowe (zwane dalej OWU) biura podróży INGTOURS s.r.o.

Niniejsze Ogólne Warunki regulują zamówienia na usługę turystyczną lub połączenie usług turystycznych niebędących wycieczką.
 

           1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1      Niniejsze OWU regulują prawa i obowiązki biura podróży INGTOURS s.r.o. , Numer identyfikacyjny: 64255794,
           adres siedziby firmy 543 01 Vrchlabí, ulica Benecká 921 (dalej CA) a Klientem od umowy o udzielenie zamówienia
           usług turystycznych.

1.2.     Na podstawie umowy o świadczenie usług turystycznych CA zobowiązuje się świadczyć klientowi usługę turystyczną
           i świadczyć mu tę usługę za pośrednictwem swoich dostawców.

1.3.    Usługa turystyczna oznacza indywidualną usługę turystyczną, taką jak transport, zakwaterowanie, wynajem środka
          transportu lub inną usługę turystyczną oraz ich kombinację niebędącą wycieczką.

1.4.    CA zobowiązuje się świadczyć usługę turystyczną w uzgodnionej jakości, a Klient zobowiązuje się zapłacić CA za
          nią uzgodnioną cenę.

1,5.    Nie stosuje się przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących uprawnień klienta wynikających z umowy wycieczki.

          2. ZAWARCIE STOSUNKU UMOWNEGO

2.1.    Klient wybiera usługę na stronie internetowej CA, o którą prosi bez zobowiązań za pośrednictwem formularza
          internetowego lub pocztą elektroniczną do urzędu certyfikacji.

2.2.    Do zawarcia umowy o wykonanie usługi turystycznej dochodzi w przypadku potwierdzenia przez Klienta oferty CA
          w zakresie i cenie drogą elektroniczną. Potwierdzi to umowę dotyczącą zamówienia usług pomiędzy instytucją
          certyfikującą a klientem. Za wyraźną zgodę zapisaną w rozmowie telefonicznej lub innej komunikacji uważa się
          także potwierdzenie zawarcia umowy przez Klienta.

2.3.     Umowa o udzielenie zamówienia na usługi turystyczne jest skuteczna:
           a/ Potwierdzenie Klienta – patrz punkt 2.2.
           b/ wpłacając kaucję lub całą usługę w wyznaczonym przez CA terminie.

2.4.     Informacje o usługach i ofertach firmy CA podane na stronie internetowej firmy CA lub w innych dokumentach
           marketingowych mają charakter poglądowy i nie stanowią wiążącej oferty zawarcia umowy.

           3. CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

3.1.     Cena usługi ustalana jest w trakcie komunikacji e-mailowej i jest ostateczna.

3.2.     Cena usługi podana jest w zależności od indywidualnego przypadku w CZK lub EUR i zawiera podatek VAT.

3.3.     Klient zobowiązany jest do wpłacenia kaucji lub pełnej kwoty usługi zawsze zgodnie z instrukcją otrzymaną
           w mailu CA. Termin wpłaty zadatku lub całości usługi zależny jest od terminu wykonania usługi.

3.4.     Świadczona usługa musi zostać opłacona przez Klienta każdorazowo najpóźniej na 10 dni przed rozpoczęciem
           zamówionej usługi.

3.5.     CA ma prawo dostosować terminy płatności lub zaliczek w zależności od charakteru usługi. Niezależnie czy
           jest to usługa planowana długoterminowo czy tzw Usługa „last minute” w ostatniej chwili.

3.6.     Zapłata za usługę polega na zaksięgowaniu przedmiotowej kwoty na koncie CA wskazanym w korespondencji
           mailowej CA. Płacąc za usługę należy zawsze podać zmienny symbol usługi nadany przez urząd certyfikacji.

           4. ANULOWANIE USŁUGI I OPŁATA ZA ODSTĘPOWANIE (ANULACJA)

4.1.     Zarówno Klient, jak i CA zawsze mogą odstąpić od umowy przed rozpoczęciem świadczenia usług. Odstąpienie
           staje się skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie. Zgłoszenie musi zawsze nastąpić
           w formie pisemnej (e-mailem) lub telefonicznie z późniejszym pisemnym potwierdzeniem.

4.2.     Jeśli Klient odstąpi od umowy nie z powodu naruszenia obowiązków CA, jest on zobowiązany do uiszczenia opłat
           CA za rozwiązanie umowy (opłaty za anulowanie).

           i/powyżej 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi 30% ceny usługi
           b/ w okresie krótszym niż 30 dni przed rozpoczęciem świadczenia usługi 100% ceny usługi

4.3.     CA jest uprawniona w wyjątkowych przypadkach do zmniejszenia kwoty opłaty za anulowanie na rzecz klienta,
           jeśli jego dostawcy również obniżą kary lub nie naliczą kar bezpośrednio na rzecz CA.

4.4.     Jeżeli nadzwyczajna i nieprzewidywalna okoliczność uniemożliwia firmie CA lub jej dostawcy świadczenie
           uzgodnionej usługi, stosunek umowny pomiędzy firmą CA a klientem wygasa. W takim przypadku CA zaproponuje
           klientowi inną usługę lub voucher na późniejsze skorzystanie z usług o wartości zapłaconej przez klienta ceny.
           Jeżeli Klient odmówi, CA zwróci całą zapłaconą przez niego kwotę.

           5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY i SZKODY

5.1.     Za prawidłowe świadczenie usługi odpowiedzialny jest urząd certyfikacji.

5.2.     W przypadku gdy zakres lub jakość świadczonych usług jest obiektywnie niższa od uzgodnionej, Klient ma
           prawo skrytykować ten fakt jako wadę usługi. Klient ma obowiązek bez zbędnej zwłoki zgłosić wadę, aby
           w miarę możliwości na miejscu ustalić sposób usunięcia wady.

5.3.     Jeżeli usługa ma wadę i Klient zgłosił ją bez zbędnej zwłoki, przysługuje mu prawo do rabatu od ceny usług
           w wysokości odpowiadającej rozsądnemu zakresowi i czasowi trwania wady. Jeśli klient zażąda rabatu, powinien
           to zrobić również bez zbędnej zwłoki w CA. CA ustosunkuje się do żądania klienta dotyczącego rabatu nie później
           niż 30 dni od dnia udokumentowanego zgłoszenia przez klienta reklamacji, chyba że uzgodniono z klientem inny termin.

5.4.     Jeżeli z jakiegokolwiek powodu Klient nie skorzystał z całości lub części usług, do których był uprawniony zgodnie
           z umową, fakt ten nie stanowi podstawy do uzyskania zniżki od ceny usług.

           6. UBEZPIECZENIE

6.1.     Dla celów zamawiania usług turystycznych CA nie jest ubezpieczona na wypadek upadłości i nie ma obowiązku
           przekazywania formularza klientowi zgodnie z Dekretem nr 122/2018 Dz.U. w sprawie wzorów formularzy
           dla poszczególnych rodzajów wycieczek.

           7. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1.     Klient rozumie, że CA jest upoważniony do przetwarzania jego danych osobowych w celu świadczenia usług
           turystycznych oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności: imię, nazwisko, data urodzenia,
           niezbędne dane paszportowe w zakresie objętym umową (jeżeli konieczne, identyfikujące wybrane usługi kserokopię
           dokumentu podróży), dane bankowe, miejsce zamieszkania, lub inny adres kontaktowy, adres e-mail, numer telefonu,
           numer lotu, kod PNR rezerwacji lotu, informacje o alergiach, przyjmowanych lekach i innych problemach zdrowotnych).
           Dane te będą przekazywane usługodawcom (w szczególności hotelom, firmom transportowym, przewodnikom).
           Dane identyfikacyjne tych dostawców są wymienione w poszczególnych umowach zawieranych przez Klienta.

7.2.     Jeżeli dostawca lub właściwy organ przetwarza dane osobowe w krajach trzecich, właściwy organ przekaże
           na żądanie klienta informację, czy istnieje decyzja KE dotycząca odpowiedniej ochrony danych osobowych.

7.3.     Klient przyjmuje do wiadomości, że CA będzie przetwarzać jego dane osobowe w zakresie określonym w pkt. 8.1.
           w celu przesyłania wiadomości handlowych. CA ma prawo do wysyłania wiadomości handlowych w formie wiadomości
           SMS, MMS, e-mail, poczty lub telefonu.Klient może w każdej chwili sprzeciwić się wysyłaniu wiadomości handlowych
           zarówno na adres CA, jak i pocztą elektroniczną na adres CA. adres e-mail: info@ingtours Republika Czeska W takim
           przypadku CA nie będzie już wysyłać wiadomości handlowych do klienta ani w inny sposób przetwarzać jego
           danych osobowych.

7.4.     Powyższe postanowienia art. 8 stosuje się proporcjonalnie także w stosunku do osób, na rzecz których działał
           klient (współpasażerów). Dokonując rezerwacji indywidualnych usług turystycznych Klient oświadcza, że ​​jest
           upoważniony do wyrażania zgód w imieniu współpasażerów na podstawie umowy lub innego oświadczenia.

7,5.     Klient przyjmuje do wiadomości, że jako osoba, której dane dotyczą, przysługują mu w szczególności
           następujące prawa:
           i/cofania zgody na wykonanie i publikację zdjęć
           b/ żądania dostępu do swoich danych osobowych
           c/ żądania sprostowania nieprawidłowych lub niekompletnych danych osobowych
           d/ żądania usunięcia danych osobowych
           e/ żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
           f/ sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych
           g/ wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych,
           adres 170 00 Praga 7, ppl. Bilet 27.

           8. POSTANOWIENIA WSPÓLNE I KOŃCOWE

8.1.     Umowy, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, podlegają prawu czeskiemu.

8.2.     Ewentualna nieważność poszczególnych postanowień niniejszych Ogólnych Warunków nie ma wpływu na
           ważność zawartych umów, do których stosuje się niniejsze Ogólne Warunki.

8.3.     Wszelkie spory wynikające z umów, do których mają zastosowanie niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, będą
           ostatecznie rozstrzygane przez sądy powszechne Republiki Czeskiej.

8.4.     W przypadku powstania sporu na tle umowy, do której mają zastosowanie niniejsze OWU, Klientowi będącemu
           konsumentem przysługuje prawo do pozasądowego rozstrzygnięcia z Czeską Inspekcją Handlową, tzw. ADR.
           Szczegółowe informacje na temat warunków pozasądowego rozstrzygania sporów dostępne są na stronie www.coi.cz.

8,5.     Klient, który zakupił usługę lub produkt przez Internet i będący konsumentem, może w celu rozstrzygnięcia sporu
           skorzystać także z internetowej platformy rozstrzygania sporów. Bardziej szczegółowe informacje na temat warunków
           internetowego rozstrzygania sporów można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/odr

Niniejsze ogólne warunki obowiązują od dnia 1. 11. 2023